ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

50,00

Κωδικός προϊόντος: 209.01 Κατηγορία:

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ως κέντρο κατάρτισης  και επίσημο εξεταστικό κέντρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  διενεργεί εξετάσεις για την Χορήγηση ή Ανανέωση του Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Απευθύνεται σε:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων δεν θεωρείται μόνο αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα, αλλά και αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

 Παροχές Προγράμματος:

  • Κάλυψη ύλης των εξετάσεων πιστοποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
  • Δυνατότητα Πρακτικής Εξάσκησης με Ασκήσεις Προσομοίωσης
  • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
  • και απόκτηση Πιστοποιητικού

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 9269/246316 Κ.Υ.Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036 με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (L 309)», η  διάρκεια ισχύος και ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καθορίζεται στα επτά έτη (7).

Το πιστοποιητικό χορηγείται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).