espa-banner

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα katranitsa.edu.gr

Στο ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα με τον διακριτικό τίτλο ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΔΒΜ2, που εδρεύει στην οδό Κιλκισίου 1, ΤΚ: 66131, στην Δράμα, δίνουμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων πρωταρχική αξία.

Ως εκ τούτου, εναρμονιζόμαστε πλήρως με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679 και την νέα οδηγία 2016/680, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων, που μας εμπιστεύεται το κοινό, διασφαλίζοντάς τα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το παρόν διότι περιέχει δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις. Ο διαδικτυακός αυτός χώρος δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του κοινού και των πελατών μας σχετικά με το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα και την εγγραφή σας στα προγράμματα που αυτό προσφέρει και διαχειρίζεται. Το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα έχει ως αντικείμενο επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων και εργαζομένων και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έχει αδειοδοτηθεί από το 2016 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με κωδικό 2000467.

Το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό των όρων χρήσης του παρόντος ιστότοπου (με όλες τις προσφερόμενες νυν ή μελλοντικές υπηρεσίες) και η περιήγηση σε αυτόν συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταποίηση, μεταφορά ή διανομή των εντός της ιστοσελίδας αυτής δεδομένων, με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα για εμπορικούς σκοπούς, άνευ πρωτύτερης έγγραφης αδείας του ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα ή/και του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Επεξεργασία προσωπικών Δεδομένων

Το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα σας ενημερώνει, ότι αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της άσκησης των δραστηριοτήτων μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων (πελάτες, εν δυνάμει πελάτες, συνεργάτες κ.ο.κ.) σύμφωνα με τον νόμο. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας που εδρεύει στην οδό Κιλκισίου 1 στην Δράμα, στο τηλέφωνο 2521045131 και στο email katranitsa@hotmail.com.

Η επεξεργασία και συλλογή αυτών γίνεται με νόμιμο και διαφανή τρόπο και η συλλογή περιορίζεται στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό, με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται και να εγγυάται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία του υπευθύνου, επεξεργαστή και (αν χρειαστεί) αποδέκτη των προσωπικών δεδομένων είναι εμφανή και δημόσια και στην διάθεση του εκάστοτε χρήστη.

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται ύστερα από δική σας συγκατάθεση στις εξής περιπτώσεις: α) στις περιπτώσεις απαραίτητης επεξεργασίας με σκοπό την υπογραφή σύμβασης ή συμφωνίας ή ανάθεσης έργου / παροχής υπηρεσίας β) στις περιπτώσεις, όπου εμπλέκονται έννομες υποχρεώσεις ή έννομα συμφέροντα ημών ή τρίτων και υπερισχύουν των δικών σας συμφερόντων.

Δικαιώματα χρήστη

Ο χρήστης των υπηρεσιών του ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα και με την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι τα δεδηλωμένα από αυτόν στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, συμφωνεί, συναινεί και αποδέχεται ρητά το δικαίωμά μας να επεξεργαζόμαστε και να διαβιβάζουμε προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενο τρίτο, δημόσιο φορέα, εταιρεία, πάροχο υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης (συμπεριλαμβανομένου και λόγους στατιστικούς ή ιστορικούς).

Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες Δικαίου και να κάνει σύννομη χρήση του παρόντος ιστότοπου, δεσμευόμενος, ότι δεν θα προβεί σε αποστολή, χρήση κ.ο.κ. παρανόμου, ενοχλητικού ή αντίθετου με τα χρηστά ήθη υλικού, ότι δεν θα εγκαταστήσει λογισμικά με σκοπό να βλάψει την σύννομη λειτουργία του παρόντος, να παρενοχλήσει τρίτους ή να διαφημίσει ή δημοσιεύσει υλικό τρίτων. Το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα διατηρεί επ’ αυτού το δικαίωμα αποζημίωσης εκ του νόμου.

Ο χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και διατηρεί το δικαίωμα, επεξεργασίας, ενημέρωσης, ανάκλησης, αντίρρησης ή απαγόρευσης σε κάθε μελλοντική επεξεργασία αυτών. Επίσης, το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας, τα οποία μας γνωστοποιήθηκαν από τον χρήστη προς αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών, παρέχοντας στον χρήστη οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα διαγραφής του από την εν λόγω λίστα αποδεκτών και από την βάση δεδομένων, μέσω αποστολής e-mail στο katranitsa@hotmail.comή μέσω της ιστοσελίδας katranitsa.edu.gr . Άρνηση διαγραφής ή επεξεργασίας μετά από αίτημα του χρήστη είναι δυνατόν στην περίπτωση απαραίτητης θεμελίωσης νομικών δικαιωμάτων του ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα ή π.χ. μετά από εντολή δικαστηρίου ή παρόμοιας αρχής.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου ή για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να παρέχονται οι υπηρεσίες μας στον χρήστη. Η χρήση των υπηρεσιών μας σε ανήλικους κατά τον νόμο γίνεται με συναίνεση από γονέα ή κηδεμόνα, ειδεμή τα δεδομένα θα διαγράφονται. Ενυπόγραφα έγγραφα τηρούνται εντύπως έως παραγραφής των δικαιωμάτων που πηγάζουν εξ αυτών ή με το πέρας της 20ετίας, με την επιφύλαξη διατήρησης αυτών μέχρι τελεσιδικίας δικαστικών υποθέσεων, που σχετίζονται με αυτά.

Πληροφορίες που συλλέγονται και περιορισμός ευθύνης

Το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα παρέχει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, δίχως να δεσμεύεται ή να ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη και για τις εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος καταχωρήσεις δεδομένων, οι οποίες και θα διορθώνονται πάραυτα. Επίσης, το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιές υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή επιλογών, στις οποίες ο χρήστης προβαίνει αυτοβούλως, δεν ευθύνεται για αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων, διακοπής λειτουργίας ή δυσχέρειας χρήσης διαδικτύου ή απώλειας / αδυναμίας ηλεκτρονικής αποθήκευσης των δεδομένων του χρήστη και δεν ευθύνεται για υπηρεσίες τρίτων, που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων (link). Τέλος, το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης μέσω της απλής ανάρτησης αυτών στην Ιστοσελίδα.

Το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα έχει προβεί με επαρκή τρόπο και μέθοδο για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων από κάθε είδους βλαβερά προγράμματα, διαδικτυακούς ιούς κ.ά. Και συνεπώς, δεν υφίσταται δόλος ή αμέλεια σε περίπτωση προσβολής από κακόβουλο λογισμικό ή ενέργεια και καταστροφής ή γνωστοποίησης των δεδομένων των χρηστών από παράνομη ενέργεια τρίτου. Ο χρήστης, που αντιληφθεί τοιαύτη παράνομη ενέργεια οφείλει να μας ενημερώσει πάραυτα.

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών σχετικά με το παρόν είναι τα δικαστήρια της Δράμας κατά το εφαρμοστέο δίκαιο.

Οι πληροφορίες συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

  • μέσω των cookies κατά την πλοήγηση και σχετικά με τον browser που χρησιμοποιείται. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανεξάρτητες από την ταυτότητα του χρήστη και αφορούν κυρίως σε στατιστικά στοιχεία με τις ενέργειες κατά την πλοήγηση αυτού και δίχως αυτά δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.
  • κατά την συμπλήρωση αιτήσεων ενδιαφέροντος, φόρμας συνεργασίας κτλ από τον χρήστη
  • κατά την δήλωση ενδιαφέροντος ή συμμετοχής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων ΚΔΒΜ ή εμπλεκόμενων φορέων.
  • κατά την προσωπική επικοινωνία του χρήστη με το ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα.

Η συλλογή πληροφοριών αποσκοπεί στην δυνατότητα πληροφόρησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο χρήστη τηλεφωνικά, επιστολικά ή διαδικτυακά, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την διευθέτηση των αιτημάτων του χρήστη, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης και εξουσιοδότησης αυτού, ως αναφέρεται στο παρόν.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι το προσωπικό, τα μέλη και οι υπάλληλοι του ΚΔΒΜ2 Κατρανίτσα Θεοδώρα, για την απαραίτητη επεξεργασία και διευθέτηση των αιτημάτων του δικαιούχου, καθώς και -τηρουμένων των προσταγών της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων- το απαραίτητο προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε πανεπιστήμια και εκπαιδευτήρια, εταιρίες κατάρτισης και σχεδιασμού υλικού εκμάθησης, συνεργαζόμενα ΚΔΒΜ, τεχνικοί, νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι, απαραίτητοι για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του χρήστη, καθώς και λοιποί δημόσιοι φορείς και δικαστικοί λειτουργοί, εντός των ορίων των νόμιμων καθηκόντων τους.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Αναλυτικά, αποδέκτες των δεδομένων των χρηστών είναι οι κάτωθι:

Αποδέκτης Δεδομένων Σκοπός
Συνεργαζόμενoι εκπαιδευτικοί οργανισμοί Κε.ΔΙ.Βι.Μ Ελληνικών Πανεπιστήμιων Για την υποστήριξη και την ενημέρωσή τους, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών τους, την οργάνωση της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κ.α
Συνεργαζόμενοι πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή εκπαιδευτικών υλικών Για την υποστήριξη και την ενημέρωσή τους, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών τους, την οργάνωση της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κ.α
1